Kabul Edilen Bildiriler

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SINOPE AND BLACK SEA ARCHAEOLOGY
“ANCIENT SINOPE AND THE BLACK SEA”
14-15 October 2017, SİNOP

ULUSLARARASI SİNOPE VE KARADENİZ ARKEOLOJİSİ SEMPOZYUMU
“ANTİK SİNOPE VE KARADENİZ”
14-15 Ekim 2017, SİNOP

 

1.Mehmet Babür AKARSU (Sinop University/Sinop Üniversitesi)

Sinope from the Perspective of Underwater Archaeology / Su Altı Arkeolojisi Perspektifinden Sinope.

 

2.Zeki Mete AKSAN (Sinop University/Sinop Üniversitesi)

A Preliminary Report on the Tumuli in Sinop/Sinop Tümülüsleri Hakkında Ön Rapor.

 

3.Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ (Sinop University/Sinop Üniversitesi)
Gonca KILIÇ (Afyon Kocatepe University/Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Serkan AK (Sinop University/Sinop Üniversitesi)

The Importance of Archaeology Museums for Tourism; The Case of Sinop / Arkeoloji Müzelerinin Turizm Açısından Önemi; Sinop Örneği.

 

4.Meriç BAKİLER, Burcu KIRMIZI, Özden Ormancı ÖZTÜRK, Emine DAĞ & Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi)

Determination of 15th-20th Centuries Wall Painting Materials by Analytical Methods in Sinop Balatlar Building Complex / Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’nda 15.-20. Yüzyıllar Duvar Resimlerine ait Malzemelerin Analitik Yöntemlerle Belirlenmesi.

 

5.Claire BARAT (University of Valenciennes and Hainaut-Cambrésis/Valenciennes ve Hainaut- Cambrésis Üniversitesi)

Sinope - Urbanisation and City Planning in Antiquity / Sinope – Antik Çağda Kentleşme ve Kent Planlaması.

 

6.Ceyhun BERKOL

The Woven Fabric Remains from the Sinop Kılıçlı Valley Excavations / Sinop Kılıçlı Vadisi Kazısından Elde Edilen Dokuma Kumaş Buluntuları.

 

7.Pericles CHRISTODOULOU (House of European History / Avrupa Tarihi Müzesi)

Serapis in Sinope / Sinope’de Serapis Kültü.

 

8.Pınar ÇAĞNİS

Sinopean Amphora Stamps found at Marmaray Tube Tunnel Excavations in Sirkeci Station / Marmaray Tüp Geçit Kazıları Sirkeci İstasyonunda Ele Geçen Sinope Amphora Mühürleri.

 

9.Anca DAN (École Normale Supérieure / École Normale Supérieure)

From the Taurus to the Taurians: The Short Crossing of the Black Sea / Taurus’tan Taurilere: Karadeniz’in Kısa Geçişi.

 

10.Serkan DEMİREL (Karadeniz Technical University / Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Some Observations about the Problem of Late Bronze Age in the Settlements of Sinop Region / Sinop Bölgesi Yerleşimlerinde Geç Tunç Çağ Sorunu Üzerine Bazı Gözlemler.

 

11.Zeynep KOÇEL ERDEM (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi)

The Relationship Between Thrace and the Black Sea in light of the Ceramics/Seramikler Işığında Trakya Karadeniz İlişkileri.

 

12.Nikolay FEDOSEEV (Institute of Archaeology of Crimea/Kırım Arkeoloji Enstitüsü)

History of Ancient Sinope and Ceramic Stamps / Antik Sinope’nin Tarihi ve Seramik Mühürleri.

 

13.Sevinç GÖK (Ege University/Ege Üniversitesi)

Ceramics from Sinop Balatlar Building Complex Excavations and Their Place in Black Sea Trade Network / Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Kazılarında Ortaya Çıkarılan Seramiklerin Batı Karadeniz Ticaret Ağı İçerisindeki Yeri.

 

14.Eda GÜNGÖR ALPER (Dokuz Eylül Üniversitesi/Dokuz Eylül University)

Sinop Balatlar Building Complex – Terracotta Lamps from 2010-2013 / Sinop Balatlar Yapı Topluluğu – 2010-2013 Yılları Arasında Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller.

 

15.Hazar KABA (Sinop University/Sinop Üniversitesi)

Rethinking the “Plaketten-Vasen” from Sinope: A New Late Classical Sarcophagus Burial from the Western-Necropolis / Sinope Kökenli “Plaketten-Vasen”leri Yeniden Düşünmek: Batı Nekropolü’nden Yeni Bir Geç Klasik Dönem Lahit Mezarı.

 

16.Emzar KAKHIDZE (Batumi Shota Rustaveli State University/Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi)

Sinope and Eastern Black Sea Area in the Classical, Hellenistic and Roman Periods / Klasik, Helenistik ve Roma Dönemleri’nde Sinope ve Doğu Karadeniz Bölgesi.

 

17.Kakhaber KAMADADZE

Trading and Economic Relations Between South-Western Georgia and Sinope in the Roman Period / Roma Dönemi’nde Güney Batı Gürcistan ve Sinope Arasındaki Ticari ve Ekonomik İlişkiler.

 

18.Merab KHALVASHI & Nino INAISHVILI (Batumi Shota Rustaveli State University/ Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi)

Sinopean Amphorae in Colchis / Kolkhis’teki Sinope Amphoraları.

 

19.Burcu KIRMIZI, Özden ORMANCI ÖZTÜRK, Emine DAĞ, Gülgün KÖROĞLU & Meriç BAKİLER (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi)

Archaeometric Studies on the Late Roman Wall Paintings Found in Sinop Balatlar Building Complex / Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’nda Bulunan Geç Roma Dönemine Ait Duvar Resimleri Üzerine Arkeometrik Çalışmalar.

 

20.Julia KOCH

Soldiers and Civilians on Public Display: Funerary Monuments from Colonia Iulia Felix Sinope / Halk Teşhirindeki Askerler ve Siviller: Colonia Iulia Felix Sinope’den Cenaze Anıtları.

 

21.Feray KORUCU YAĞIZ (Istanbul Medeniyet University/İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Excavation of Sinop Balatlar Building Complex: Overview of Form and Burial Ceremony of Non-Muslim Citizens (Orthodox Christian) of Ottoman Period / Sinop Balatlar Yapı Topluluğu Kazısı: Osmanlı Dönemi Gayrimüslüm Vatandaşların (Ortodoks – Hıristiyan) Ölü Gömme Törenleri ve Biçimlerine Genel Bakış.

 

22.Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi)

Religious Constructions and Cemeteries in Byzantine Period in Sinop / Sinop’ta Bizans Dönemi’nde Dini Yapılar ve Mezarlıklar.

 

23.Nezihat KÖŞKLÜK KAYA (Dokuz Eylül University/Dokuz Eylül Üniversitesi)

The Sustainability of Tangible and Intangible Heritage in Sinop from the Antiquity to Today / Antik Çağ’dan Günümüze Sinop’ta Somut ve Somut Olmayan Mirasın Sürdürülebilirliği.

 

24.Eleni MENTESIDOU (Democritus University of Thrace/Trakya Democritus Üniversitesi)

Cultural and Religion Interactions in the Black Sea: The Cult of the Mother of the Gods or Kybele in Sinope / Karadeniz’de Kültürel ve Dini Etkileşimler: Sinop’ta Ana Tanrıça veya Kybele Kültü.

 

25.Andrei OPAIT
Dan DAVIS (Luther College/Luther Koleji)
Meko KOFAHL (Texas A&M University/Texas A&M Üniversitesi)

Provisioning Sinope with Wine and Olive Oil during the Roman Era. A Case Study: Sinope I and F Shipwrecks / Roma Dönemi’nde Sinope’ye Şarap ve Zeytinyağı Sağlamak. Bir Vaka Çalışması: Sinope I ve F Batıkları.

 

26.Özden ORMANCI ÖZTÜRK, Sedat KURUGÖL, Burcu KIRMIZI, Gülgün KÖROĞLU & Meriç BAKİLER (Mimar Sinan University/Mimar Sinan Üniversitesi)

Characterization of Ancient Mortars from Sinop Balatlar Building Complex / Sinop Balatlar Yapı Topluluğu’na ait Tarihi Harçların Karakterizasyonu.

 

27.Athanasios SIDERIS (Thrace Foundation/Trakya Vakfı)

An Archaic Bronze Hydria in the Sinop Museum / Sinop Müzesinden Arkaik Dönem’e ait bir Tunç Hydria.

 

28.Totko STOYANOV (Sofia University/Sofya Üniversitesi)
Kalin MADZHAROV (Bulgarian Academy of Sciences/Bulgaristan Bilimler Akademisi)

New Evidence about the Sinopean Amphora Import in North-eastern Thrace / Sinop Amphoralarının Kuzeydoğu Trakya’ya İthali Hakkında Yeni Kanıtlar.

 

29.Daniela STOYANOVA (Sofia University/Sofya Üniversitesi)
Margarit DAMYANOV (Bulgarian Academy of Sciences/Bulgaristan Bilimler Akademisi)

The Palmette Antefixеs in the Black Sea Area. New Evidence from Apollonia Pontica / Karadeniz Bölgesi’ndeki Palmet Antefiksleri. Apollonia Pontika’dan Yeni Kanıtlar.

 

30.Lâtife SUMMERER (Ludwig Maximilian University of Munich/ Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi)

Classical Naiskos Stelae from Sinope: Presentation of a New Research Project / Sinope’nin Klasik Dönem Naiskos Stelleri: Yeni bir Araştırma Projesinin Tanıtımı.

 

31.Akın TEMÜR (Ondokuz Mayıs University/Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Observations on a Group of Glass Works in Sinop Museum / Sinop Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Cam Eser Üzerine Gözlemler.

 

32.Dominique KASSAB TEZGÖR (Bilkent University/Bilkent Üniversitesi)

The Daily Life in the Amphora Workshop of Demirci, South of Sinope / Demirci, Güney Sinop’daki Amphora Atölyelerinde Günlük Hayat.

 

33.Davut YİĞİTPAŞA (Ondokuz Mayıs University/Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Sinop in the Iron Age: An Overwiev of the Excavations and Surface Investigations / Demir Çağı’nda Sinop: Kazılar ve Yüzey Araştırmaları Işığında Genel Bir Bakış.